Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną przez CONREGO.

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1. Oznaczenie Administratora danych osobowych

CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Jana Pawła II 108a/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000716221, NIP: PL5993215285, REGON: 369351080
tel. +48 95 725 3677 od 9:00 do 17:00
e-mail: support@conrego.com

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Jezierska, e-mail: dpo@conrego.com.

3. Zakres przetwarzania Danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administratora zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

4. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Zawarcie i wykonanie umów
- Obsługa klienta
- Rejestracja usługi w wersji testowej

Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień usług oferowanych przez nas przez Internet Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Art. 6, par. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6, par. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 6, par. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

Art. 6, par. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5. Przetwarzane danych osobowych klientów

a. Nawiązywanie kontaktu
Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami drogą telefoniczną, mailową lub chatem online będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w ten sposób zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

b. Zawarcie umowy
Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Podanie danych niezbędne jest w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.
W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane.

c. Rejestracja do próbnego systemu rejestracji uczestników
Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Zamawiającemu zarejestrowanie, za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w ramach jednego z Serwisów konto Użytkownika służące do aktywacji i uzyskania dostępu do bezpłatnej testowej instancji Systemu. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

d. Postanowienia różne
Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

6. Twoje prawa

W związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy obowiązek Cię poinformować. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: support@conrego.com
pocztą: Plac Jana Pawła II 108a/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

  1. Masz prawo do domagania się od nas informacji związanych z przechowywaniem przez nas Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do domagania się sprostowania lub/i uzupełnienia Twoich danych osobowych.
  3. Masz prawo do domagania się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne.
  4. Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną Ci przesłane, w standardowym formacie zapewniającym odczytanie w formie elektronicznej.
  5. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
  6. Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.
  7. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową.
Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, prawne i audytowe.

8. Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

9. Bezpieczeństwo Twoich Danych

CONREGO Sp. z o.o., do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.
Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.


W kwestiach nie uregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.