Regulamin usług CONREGO

Poznaj treść regulaminu usług CONREGO zanim zaczniesz korzystać z naszych usług.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Klientom aplikacji CONREGO oraz udzielaniu w tym okresie Wsparcia Technicznego dla Użytkowników korzystających z aplikacji.

§1. Definicje

Dostawca - CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy Plac Jana Pawła II 108a/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000716221, posiadającą NIP: PL5993215285, REGON: 369351080.

Producent - CONREGO GmbH z siedzibą Niemczech, w Geretsried (82538), przy ulicy Kranzlstraße 23, wpisany do Rejestru Handlowego pod nr HRB 272587 przez Sąd Rejestrowy w Monachium, numer identyfikacji podatkowej: DE349507663.

Klient - osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą lub osoba prawna, której reprezentant Subskrybuje Oprogramowanie udostępnione do użytku przez Dostawcę.

Oprogramowanie - system rejestracji CONREGO służący do organizacji Wydarzeń i związanych z tym procesów oraz obsługi uczestników Wydarzeń.

Usługa - udostępnienie, w obrębie Infrastruktury Dostawcy Oprogramowania w formie Subskrypcji do użytku Klienta.

Infrastruktura - środowisko serwerowe dzierżawione od firmy Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284, NIP: 1080022032, w ramach którego Dostawca udostępnia Klientom Oprogramowanie i przetwarza zgromadzone przez Użytkowników i Uczestników Dane.

Wydarzenie - konferencja, kongres, warsztat, szkolenie, impreza sportowa lub rozrywkowa organizowana lub obsługiwana przez Klienta.

Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna rejestrująca swój udział w Wydarzeniu za pomocą Subskrypcji płatnej Oprogramowania skonfigurowanego na potrzeby obsługi Wydarzenia.

Użytkownik - przedstawiciel Klienta uprawniony przez Klienta do użytkowania Oprogramowania za pomocą właściwych Danych dostępowych.

Dane dostępowe - login oraz hasło, za pomocą których Użytkownicy uzyskują dostęp do powłoki administracyjnej Oprogramowania.

Dane - dane gromadzone za pomocą systemu pochodzące od użytkowników Systemu rejestracji i uczestników rejestrujących się na Wydarzenie.

Subskrypcja bezpłatna - ograniczony do 14 dni bezpłatny dostęp do Oprogramowania udzielony Klientowi w celach testowych.

Subskrypcja płatna - ograniczony do 3, 6 lub 12 miesięcy płatny według aktualnego cennika dostęp do Oprogramowania udzielony Klientowi w celach produkcyjnych.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Oprogramowania oferowanego przez Dostawcę oraz prawa i obowiązki Dostawcy i Klienta.
 2. Poprzez udostępnienie Oprogramowania Dostawca świadczy na zasadach określonych w Regulaminie Usługę wspierającą organizację Wydarzeń i związanych z tym procesów oraz obsługę Uczestników, w tym:
  1. Rejestrację uczestników na Wydarzenia,
  2. Sprzedaż biletów,
  3. Komunikację z Uczestnikami,
  4. Tworzenie stron internetowych Wydarzeń,
  5. Obsługę Uczestników na miejscu (Recepcja i Kontrola dostępu),
  6. Generowanie personalizowanych dokumentów PDF,
  7. Generowanie Raportów Danych.
 3. Dostęp do Oprogramowania mają tylko i wyłącznie Użytkownicy reprezentujący Klienta, który dokonał rejestracji Subskrypcji.
 4. Warunkiem korzystania z Oprogramowania i Usług świadczonych przez Dostawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Usługi dla Klienta, którego reprezentujący Użytkownicy nie spełnią określonych przez Dostawcę w Regulaminie warunków.
 6. Oprogramowanie dostępne jest w sieci Internet. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Oprogramowania była bezpieczna, tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

§3. Warunki świadczenia Usługi

 1. Subskrypcja Oprogramowania i jego użytkowanie warunkowane są akceptacją niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Klienta Subskrypcji bezpłatnej:
  1. obejmuje udostępnienie Oprogramowania w ramach utrzymywanej Infrastruktury tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji testów Oprogramowania,
  2. nie obejmuje świadczenie wsparcia technicznego dla Użytkowników.
 3. Dostawca nie zezwala Klientowi na użytkowanie Subskrypcji bezpłatnej w celach produkcyjnych i komercyjnych.
 4. Usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Klienta Subskrypcji płatnej:
  1. obejmuje udostępnienie Oprogramowania w ramach utrzymywanej Infrastruktury,
  2. obejmuje przetwarzanie zbiorów powierzonych przez Klienta na rzecz Dostawcy w roli Procesora Danych,
  3. obejmuje świadczenie wsparcia technicznego dla Użytkowników.
 5. Subskrypcja Oprogramowania możliwa jest za pomocą udostępnionych w tym celu formularzy na stronach internetowych Dostawcy i rozpoczyna się w trybie Subskrypcji bezpłatnej.
 6. Subskrypcja bezpłatna Oprogramowania wygasa automatycznie, jeśli nie zostanie opłacona w ciągu 14 dni od dnia założenia subskrypcji, a wszelkie zgromadzone dane osobowe zostają automatycznie usunięte zgodnie z zapisem w par. 9 ust. 2.
 7. Subskrypcja płatna Oprogramowania rozpoczyna się od dnia wniesienia opłaty abonamentowej.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji płatnej poprzez jej anulowanie lub zaniechanie opłaty za kolejny okres abonamentowy.
 9. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za Subskrypcję płatną, której okres abonamentowy nie został w całości skonsumowany.
 10. Subskrypcja płatna automatycznie wygasa, a wszelkie zgromadzone dane osobowe zostają automatycznie usunięte zgodnie z zapisem w par. 9 ust. 2., gdy nie zostanie opłacony kolejny okres abonamentowy.

§4. Prawa stron

 1. Dostawca w imieniu Producenta udziela Klientowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością. Licencja uprawnia Klienta i Użytkowników do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celach określonych w par. 2.
 2. Zakazane jest publikowanie za pośrednictwem Oprogramowania treści mających charakter bezprawny, w tym:
  1. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  2. naruszających dobra osobiste CONREGO lub osób trzecich,
  3. sprzecznych z dobrymi obyczajami,
  4. mających charakter pornograficzny, rasistowski, ksenofobiczny lub nieetyczny,
  5. innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
  6. oraz godzących w dobre imię Dostawcy i Producenta.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie za pośrednictwem Oprogramowania treści mających charakter bezprawny. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści opublikowanych za pośrednictwem Oprogramowania Dostawcy przysługuje prawo do ich bezzwłocznego usunięcia bez konsultacji z Klientem.
 5. Dostawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. Klient poda Dane niezgodnie z rzeczywistością,
  2. Dostawca uprzednio rozwiązał umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Oprogramowanie wykorzystane będzie przez Klienta do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób naruszający bezpieczeństwo i funkcjonowanie Infrastruktury i zgromadzonych w jej ramach Danych,
  4. zachodzi obawa, że za pomocą Oprogramowania wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie SPAM,
  5. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z Oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  6. Klient naruszył limity opisane w par. 6,
  7. Użytkownik reprezentujący Klienta jest agresywny, niekulturalny lub zwraca się obraźliwie do przedstawiciela Dostawcy.
 6. Dostawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Oprogramowania osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez akceptację treści Regulaminu.
 7. Dostawcy przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§5. Warunki techniczne

 1. Oprogramowanie składa się z trzech modułów głównych:
  1. Panelu Administracyjnego - zaprojektowanego jako aplikacja internetowa do użytku na ekranach o szerokości minimalnej 1200px,
  2. Strony Wydarzenia - zaprojektowanej jako aplikacja internetowa dla ekranów o dowolnej rozdzielczości,
  3. Aplikacji mobilnej CONREGO Check-in - zaprojektowanej jako aplikacja przeznaczona do instalacji i użytku na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android.
 2. Do użytkowania Oprogramowania wymagane są:
  1. łącze internetowe w przypadku wszystkich modułów,
  2. aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox lub Edge w wersji 115 lub wyższej, Safari w wersji 16.5 lub wyższej, Opera w wersji 101 lub wyższej) z włączoną obsługą technologii JavaScript i Cookies w przypadku modułów Panelu Administracyjnego oraz Strony Wydarzenia.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo, lecz nie jest zobowiązany do zmiany cech, funkcji i wymagań technicznych przyszłych wersji Oprogramowania.

§6. Ograniczenia Usługi

 1. W ramach Subskrypcji bezpłatnej Klient ograniczony jest następującymi limitami:
  1. Klient może przetwarzać Dane maksymalnie 50 zarejestrowanych lub zaimportowanych Uczestników.
  2. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa infrastruktury i wysokiej reputacji serwera SMTP zablokowana jest funkcja wysyłki wiadomości e-mail na adresy inne, niż adres Klienta. Zdjęcie blokady wysyłki wiadomości e-mail wymaga pozytywnej weryfikacji konta Klienta, którą można zainicjować zgodnie z instrukcją dostępną w interfejsie aplikacji. Konta zweryfikowane negatywnie zostaną usunięte.
  3. Klient może przechowywać maksymalnie do 100 Mb danych opisanych w par. 9.
 2. W ramach Subskrypcji płatnej Klient ograniczony jest następującymi limitami:
  1. Klient może przetwarzać Dane maksymalnie 10.000 zarejestrowanych lub zaimportowanych Uczestników,
  2. Klient może wysyłać mailingi do maksymalnie 10.000 odbiorców w ciągu jednej doby,
  3. Klient może przechowywać maksymalnie do 1 Gb danych opisanych w par. 9.
  4. Zamiar przekroczenia wymienionych wyżej limitów (zanim będzie miał miejsce), wraz z uzasadnieniem sytuacji, musi zostać zgłoszony Dostawcy w wiadomości e-mail na adres support@conrego.com.
 3. Dostawca ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty z tytułu przekroczenia obowiązujących limitów. Wysokość opłat będzie ustalana indywidualnie, w zależności od obciążenia danej Subskrypcji w relacji do całej Infrastruktury.
 4. Klient ma prawo do wykorzystania maksymalnie 3 godzin wsparcia technicznego w miesiącu.
 5. Wsparcie techniczne na rzecz Klienta i Użytkowników świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, za pośrednictwem czatu na stronach Dostawcy, poczty e-mail pod adresem support@conrego.com oraz telefonu pod numerem +48 95 725 36 77.
 6. Poza godzinami pracy Wsparcie techniczne świadczone jest za pośrednictwem czatu korzystającego z technologii AI oraz dokumentacji dostępnej na stronie https://conrego.tawk.help/.
 7. Wsparcie techniczne nie obejmuje pomocy w obsłudze sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania trzeciego wykorzystywanych przez Użytkowników.

§7. Gwarancja i odpowiedzialność Dostawcy

 1. Dostawca gwarantuje, iż Infrastruktura i Oprogramowanie będą dostępne przez 99% czasu w okresie roku.
 2. Dostawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Infrastruktury i Oprogramowania w celu realizacji aktualizacji. O terminach przerw Klienta zostaną zawiadomieni drogą mailową z możliwie wczesnym wyprzedzeniem.
 3. Dostawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia Klientów.
 4. W przypadku wystąpienia przerw w dostępie do Infrastruktury i Oprogramowania, trwających dłużej niż 2 godziny, Klient ma możliwość wnioskowania o bezpłatne wydłużenie okresu abonamentowego o 1 dobę za każdą kolejną godzinę przerwy, po upływie pierwszych 2 godzin.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
  1. jego nieprawidłowym stosowaniem lub niedozwoloną modyfikacją przez Użytkownika,
  2. wadliwym działaniem sprzętu lub oprogramowania trzeciego po stronie Użytkownika,
  3. działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Dostawcy,
  4. zdarzeniem opisanym w par. 8.
 6. W przypadku wykrycia usterek lub błędów w działaniu Oprogramowania przysługuje Klientowi prawo żądania od Dostawcy ich usunięcia w terminie uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania usterki (naprawa gwarancyjna).
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym i narzędziach (np. nieodpowiednie wersje przeglądarek internetowych), z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania.

§8. Zdarzenie Siły Wyższej

 1. Zdarzenie Siły Wyższej oznacza nieprzewidywalne, nieuniknione i niezależne od woli stron zdarzenie lub okoliczność, które uniemożliwia wykonanie całości lub istotnej części swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Przykładowe Zdarzenia Siły Wyższej to: wojny i działania wojenne, klęski żywiołowe, promieniowanie jonizujące lub radioaktywne, terroryzm, strajki, embarga, awarie techniczne, awarie dostaw energii, wyjątkowe niekorzystne warunki pogodowe oraz inne nieprzewidywalne okoliczności pozostające poza kontrolą Stron, wobec których podjęcie środków ostrożności przez stronę poszkodowaną byłoby nierozsądne i których strona poszkodowana nie może uniknąć nawet przy dołożeniu wszelkich starań.
 2. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej:
  1. Strony nie będą naruszać zobowiązań wynikających z Regulaminu, chyba że dotyczą one płatności,
  2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez drugą Stronę, wynikające z tego zdarzenia.
 3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej, Dostawca powiadomi Klienta w formie pisemnej lub innej możliwej na czas wystąpienia tego zdarzenia.
 4. W okresie trwania Zdarzenia Siły Wyższej, obowiązki wynikające z Regulaminu mogą zostać zawieszone lub ograniczone.
 5. Strony będą dążyć do wzajemnego porozumienia w celu modyfikacji lub wydłużenia terminów wynikających z Regulaminu oraz ustalenia procedur związanych z powrotem do normalności po ustaniu Zdarzenia Siły Wyższej.

§9. Przetwarzanie Danych

 1. W wyniku użytkowania Oprogramowania mogą powstać następujące zbiory Danych:
  1. zbiór Danych Klienta,
  2. zbiór Danych Użytkowników,
  3. zbiór Danych Uczestników oraz logi zmian Danych Uczestników,
  4. dokumenty sprzedażowe (faktury pro forma, końcowe i korygujące),
  5. dokumenty personalizowane (bilety, wejściówki, certyfikaty),
  6. dokumenty raportów (arkusze XLS zawierające Dane Uczestników i statystyczne),
  7. dokumenty i pliki graficzne udostępniane przez Klienta na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Dostawca przechowuje zbiory powierzone przez Klienta opisane w ustępie 1 lit b-g przez okres 90 dni po chwili wygaśnięcia nieopłaconej Subskrypcji.

§10. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych

 1. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwana dalej „RODO”), Klient powierza Dostawcy do przetwarzania dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 2. Klient oświadcza, że powierzone Dostawcy do przetwarzania Dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Administratorem Danych Osobowych lub jest upoważniony przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania i dalszego powierzenia danych osobowych.
 3. Klient i Użytkownicy są zobowiązani poinformować Uczestników o:
  1. warunkach korzystania z Oprogramowania i jego przeznaczeniu,
  2. warunkach rejestracji i uczestnictwa w organizowanym Wydarzeniu,
  3. celach przetwarzania danych osobowych Uczestników,
  4. podstawie przetwarzania danych osobowych w systemie,
  5. czasie przetwarzania,
  6. potencjalnym podpowierzeniu danych osobowych do przetwarzania,
  7. przekazaniu danych osobowych do innych podmiotów i krajów trzecich.
 4. Klient, który stworzy zbiór danych rozumiany jako zbiór danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 6 RODO, automatycznie staje się Administratorem lub Procesorem danych osobowych.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Oprogramowania nie wymaga gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tzw. danych osobowych szczególnej kategorii i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie przez Użytkowników posiadających do nich dostęp. Dane szczególnej kategorii to: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 6. Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z regulaminu oraz w zakresie ujętym w polityce prywatności.
 7. Dostawca oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z art. 28 ust.3 RODO uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, oraz podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub Użytkownika korzystającego z Oprogramowania właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie, jeśli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Oprogramowania nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 9. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo Danych dostępowych do Subskrypcji i nie może udostępniać tych danych osobom trzecim. Jeśli zajdzie potrzeba utworzenia dodatkowego konta Użytkownika w ramach Subskrypcji należy zastosować w tym celu formularz dostępny w sekcji Użytkownicy.
 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych własnych lub Klienta. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane uważa się za aktualne.
 11. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji Danych dostępowych do Subskrypcji, jeśli zajdzie podejrzenie, iż dane te zostały przejęte przez osoby trzecie.
 12. Dostawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Oprogramowaniem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Oprogramowaniem. Dostawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Oprogramowania, a także czasu połączenia z Infrastrukturą. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 13. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Dostawca może przetwarzać dane osobowe Klienta i Użytkowników w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1. stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z Usługi,
  2. dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Oprogramowania (w przypadku posiadania przez CONREGO ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).
 14. Dostawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane Subskrypcji (w tym m.in. liczbę zarejestrowanych Uczestników) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Dostawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących użycia Oprogramowania, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych Klientów i Użytkowników oraz ich Subskrypcji. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych Uczestników.

§11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie sprzedaży usług za pośrednictwem Oprogramowania

 1. Klient, który oferuje sprzedaż usług (np. biletów, miejsc noclegowych) za pośrednictwem elektronicznych metod płatności i Oprogramowania powinien posiadać aktywne konto klienta na jednej z platform operatorów płatności zintegrowanej z Oprogramowaniem.
 2. Lista platform płatniczych zintegrowanych z Oprogramowaniem dostępna jest w sekcji Integracje > Metody płatności w Panelu Administracyjnym Oprogramowania.
 3. Integracja wybranej metody płatności elektronicznych z Oprogramowaniem wymaga podania w odpowiednim formularzu stosownych identyfikatorów, parametrów konfiguracyjnych i danych dostępowych do usługi operatora płatności.
 4. Zanim Klient rozpocznie sprzedaż własnych usług i przyjmowanie płatności od Uczestników za pomocą wybranej metody płatności zobowiązany jest:
  1. w pełni przetestować integrację Oprogramowania z wybraną metodą płatności (włączając w to autoryzację i rozliczenie transakcji w środowisku testowym, np. korzystając z konta testowego lub stosując mnożniki redukujące kwoty transakcji do wartości minimalnych),
  2. pokryć wszelkie koszty wynikające z opłat i prowizji naliczonych przez operatora płatności, z którym zawarł umowę o współpracy,
  3. poinformować Uczestników o polityce zwrotów z tytułu rezygnacji z udziału w organizowanym Wydarzeniu i obsłużyć ewentualne zwroty własnym kanałem,
  4. poprawnie skonfigurować i przetestować generowanie faktur pro forma oraz faktur końcowych pod kątem poprawności zawartych w ich treści danych i innych parametrów wymaganych prawem we właściwej dla siebie jurysdykcji podatkowej.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową integrację i konfigurację metod płatności oraz wynikające z błędów wadliwe dane transakcji, wadliwie wystawione faktury lub błędne raporty płatności.

§12. Autorskie prawa majątkowe

 1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Producentowi. Wyjątek od tej reguły stanowią elementy Oprogramowania, które są bibliotekami pochodzącymi z tzw. otwartego oprogramowania (open source).
 2. Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 3. Zamawiający oraz Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source.
 4. Zamawiający oraz Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

§13. Informacje Poufne

 1. Dostawca, Producent oraz Klienci zwani Stronami postanawiają, że wszelkie informacje ujawnione przed rozpoczęciem oraz w toku realizacji umowy stanowią Informacje Poufne.
 2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą informacje stanowiące tajemnicę Stron w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.), obejmującą wszelkie techniczne, technologiczne, organizacyjne i wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane i w stosunku do których Strony podjęły stosowne kroki zmierzające do zachowania ich w poufności.
 3. Informacjami Poufnymi są także wszelkie inne informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ujawnienie których mogłoby narazić Strony na szkodę.
 4. Strony nie będą ujawniać, wykorzystywać ani rozpowszechniać Informacji Poufnych, chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. W szczególności Strony:
  1. chronić będą Informacji Poufnych poprzez dołożenie co najmniej takiej staranności, jakiej druga Strona dokłada w celu ochrony Informacji Poufnych,
  2. wykorzystają uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji współpracy pomiędzy Stronami.
 5. Na żądanie Strony zwrócone zostaną wszelkie uzyskane Informacje Poufne i ich nośniki.
 6. Obowiązki opisane w niniejszej Umowie nie dotyczą:
  1. informacji publicznie znanych przed datą zawarcia niniejszej Umowy lub które stały się publicznie znane po dacie niniejszej Umowy bez winy jednej ze Stron,
  2. Informacji Poufnych, do ujawnienia których Strona została zobowiązana na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, w miarę możliwości, Strona poinformuje o tym fakcie drugą Stronę, po to, aby Strona mogła podjąć, na własny koszt, działania zmierzające do zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych,
  3. Informacji Poufnych ujawnionych przez Stronę, jeżeli ujawnienie takie nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

§14. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres e-mail: support@conrego.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać kompletne dane Klienta oraz Użytkownika z wyłączeniem hasła umożliwiającego logowanie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, jeśli to możliwe uzupełniony o zrzuty ekranu dokumentujące przedmiot reklamacji.
 4. Dostawca rozpatruje reklamacje w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana Użytkownikowi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Klienci zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku, jeśli zmiana Regulaminu dotyczy Klientów i Użytkowników korzystających z Oprogramowania w ramach Subskrypcji, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: CONREGO Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 108a/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Nowy Regulamin będzie obowiązywał Klienta i Użytkownika w przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce stron internetowych Dostawcy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Przekazanie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczeniu Usługi następuje poprzez publikację treści Regulaminu na łamach stron internetowych Dostawcy.
 5. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji umowy i Regulaminu przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 6. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 7. Prawem właściwym dla umowy o świadczeniu Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.