Regulamin usług CONREGO

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu aplikacji CONREGO oraz udzielaniu w tym okresie Wsparcia Technicznego dla Użytkowników korzystających z aplikacji.

1. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu aplikacji CONREGO oraz udzielaniu w tym okresie Wsparcia Technicznego dla Użytkowników korzystających z aplikacji, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

CONREGO - producent i dostawca Systemu, CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000716221, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN, NIP: PL5993215285, REGON: 369351080;

System - oprogramowanie komputerowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.), przeznaczone do obsługi organizacyjnej wydarzeń lub kampanii promocyjnych, którego podstawowa funkcjonalność umożliwia: prowadzenie rejestracji Uczestników Wydarzenia, obsługę sprzedaży wejściówek i biletów, fakturowanie sprzedaży oraz wysyłkę indywidualnych i masowych wiadomości e-mail do Uczestników Wydarzenia;

Panel Administracyjny – część administracyjna Systemu za pomocą której Zamawiający oraz Użytkownicy mogą kontrolować procesy związane z obsługą Uczestników;

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez CONREGO w domenach conrego.pl, conrego.com.pl, conrego.com lub innych domenach internetowych;

Konto Klienta - zarejestrowane konto, za pomocą którego Zamawiający przekazał CONREGO zgodne ze stanem faktycznym, aktualne i kompletne dane prowadzonej przez siebie działalności wymagane do wystawienia faktury VAT oraz opłacił przynajmniej jedną subskrypcję Instancji w wybranym Planie Abonamentowym;

Plan Abonamentowy - opublikowana w ramach Serwisu, interfejsu Konta Klienta konfiguracja oferty CONREGO zróżnicowana pod kątem udostępnionych Modułów i cen subskrypcji;

Okres Abonamentowy - domyślnie okres dwunastu miesięcy, który może ulec zmianie w zależności od podjętych przez Zamawiającego działań i w drodze indywidualnych ustaleń z CONREGO;

Instancja - udostępniony w oparciu o konfigurację wynikającą z wybranego Planu Abonamentowego na serwerze dzierżawionym przez CONREGO System dostępny z poziomu wybranej przez Zamawiającego Domeny Domyślnej lub własnej;

Wsparcie Techniczne - wsparcie techniczne dla Użytkowników w zakresie korzystania z Systemu świadczone za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem support@conrego.com, czatu na stronach Serwisu i w interfejsie Systemu oraz telefonicznie pod numerem +48 95 725 36 77;

Moduł - zbiór funkcji udostępnionych w Systemie służących obsłudze określonego procesu związanego z obsługą Wydarzenia lub jego Uczestników;

Baza Danych - baza danych, w której zapisywane, przechowywane i przetwarzane są wszystkie dane gromadzone przez Użytkowników i Uczestników korzystających z wybranej Instancji Systemu. Bazy Danych utrzymywane są na serwerach internetowych zlokalizowanych w data center w Krakowie, dzierżawionych przez CONREGO od cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, https://www.kei.pl. Kopie zapasowe baz danych przechowywane są w data center we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, dzierżawionych przez CONREGO od Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284, numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032, https://aws.amazon.com/s3/;

Pliki Klienta - pliki tekstowe, graficzne, wideo, dźwiękowe i inne dokumenty, które gromadzą w obrębie wybranej Instancji Użytkownicy i Uczestnicy. Pliki Klienta utrzymywane są na serwerach internetowych zlokalizowanych w data center we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, dzierżawionych przez CONREGO od Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284, numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032, https://aws.amazon.com/s3/;

Domena Domyślna - subdomena domeny conrego.com, którą rejestruje Zamawiający podczas procesu rejestracji Instancji Systemu w ramach Konta Klienta. Połączenie z Domenami Domyślnymi zabezpieczone jest certyfikatem szyfrującym SSL;

Wydarzenie – spotkanie lub akcja promocyjna organizowana przez Zamawiającego obsługiwana za pomocą Systemu;

Serwis Wydarzenia - udostępniona przez Zamawiającego publicznie Instancja Systemu za pomocą, której reprezentujący Zamawiającego Użytkownicy realizować będą obsługę organizacyjną Wydarzenia, w tym rejestrację Uczestników i inne czynności obsługiwane przez dostępne w wybranym Planie Abonamentowym Moduły;

Zamawiający - osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna rejestrująca Konto Klienta, która jest organizatorem Wydarzenia lub działa na rzecz organizatora jako jego podwykonawca oraz pełni rolę:
a) Procesora przetwarzającego dane osobowe zgromadzone w Systemie na rzecz Administratora lub,
b) Administratora danych osobowych zgromadzonych w Systemie;

Użytkownik - osoba fizyczna, której Zamawiający powierzył dostęp do Konta Klienta i jednej z Instancji, reprezentująca Zamawiającego w relacjach z CONREGO;

Uczestnik - osoba fizyczna, która korzysta z publicznie udostępnionego Serwisu Wydarzenia i dokonuje czynności prawnych, w tym przekazania własnych danych osobowych na rzecz Zamawiającego;

Usterka - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Systemu, po wystąpieniu której System kontynuuje swoje działanie i nie wpływa ona na prezentację danych;

Błąd - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Systemu; po wystąpieniu błędu funkcja/moduł aplikacji nie może kontynuować swojego działania lub wykonuje je błędnie, co wpływa na prezentację danych.

2. Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja Konta Klienta i korzystanie z Systemu warunkowane są akceptacją przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Akcept jest swobodny.
 2. W wyniku korzystania z Konta Klienta mogą powstać dwa zbiory danych:
  a. zbiór danych Zamawiającego, którego Administratorem jest CONREGO,
  b. zbiór danych wprowadzonych do Systemu przez Zamawiającego lub Uczestników, który został powierzony CONREGO do przetwarzania zgodnie z sekcją 9. Regulaminu.

3. Przedmiot i warunki świadczenia usług

 1. Przedmiotem umowy jest:
  a. uzyskanie przez Zamawiającego dostępu do Konta Klienta,
  b. przechowywanie i umożliwienie przetwarzania przez Użytkowników danych zapisywanych w Bazie Danych,
  c. przechowywanie i umożliwienie przetwarzania przez Użytkowników Plików Klienta,
  d. prawo korzystania ze Wsparcia Technicznego w kwestiach dotyczących użytkowania Systemu.
 2. W ramach Konta Klienta można zarejestrować:
  a. jedną bezpłatną Instancję testową na okres 14 dni,
  b. dowolną liczbę Instancji płatnych.
 3. Instancja Systemu zarejestrowana jako testowa ulega wygaśnięciu wraz z upływem 14 dni, jeśli nie zostanie opłacony przypisany do niej Plan Abonamentowy.
 4. Baza Danych i Pliki Klienta zgromadzone w ramach Instancji, która ulegnie wygaśnięciu zostaną usunięte z serwerów CONREGO w ciągu 90 dni od dnia, w którym subskrybowano Instancję.
 5. Opłacenie subskrypcji w terminie do 30. dnia od daty rejestracji aktywuje Instancję na pełny Okres Abonamentowy.
 6. Zamawiający nie ma obowiązku opłacenia Instancji i może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług.
 7. Umowa o świadczeniu Usług odpłatnych zawierana jest wraz z otrzymaniem przez Zamawiającego wiadomości e-mail, która potwierdzi uiszczenie opłaty.
 8. W przypadku rezygnacji z usługi Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu opłaconego Planu Abonamentowego.
 9. Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych w ramach Konta Klienta danych oraz modyfikację Planu Abonamentowego wybranych Instancji.
 10. Zmiana Planu Abonamentowego dla wybranej Instancji w trakcie korzystania z usługi wpłynie na długość pozostałego do wykorzystania Okresu Abonamentowego. Pozostały czas na pierwotnym Planie Abonamentowym zostanie skrócony lub wydłużony proporcjonalnie do różnicy w wartości Planów pierwotnego i nowo wybranego.
 11. W przypadku subskrypcji Instancji w cenie promocyjnej, każde kolejne przedłużenie Okresu Abonamentowego nastąpi w cenie standardowej.
 12. Subskrypcja ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) Okresu Abonamentowego, po upływie dotychczasowego Okresu Abonamentowego i opłaceniu dotychczasowego lub nowo wybranego Planu Abonamentowego.
 13. Aktualny cennik Planów Abonamentowych dostępny jest z poziomu Serwisu oraz interfejsu Konta Klienta.
 14. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie, lecz ich zmiana nie wpłynie na czas trwania Okresu Abonamentowego aktywnej subskrypcji.
 15. Zamawiający i Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać haseł i loginów osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Konta Klienta i Paneli Administracyjnych powiązanych z Kontami Instancji w tajemnicy.
 16. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Zamawiającego lub Użytkownika osobom trzecim własnego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika do Konta Klienta lub Panelu Administracyjnego zarejestrowanych Instancji Systemu.

4. Szczegółowe warunki świadczenia usług

 1. Zakazane jest publikowanie w Serwisie Wydarzenia treści mających charakter bezprawny, w tym:
  a. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  b. naruszających dobra osobiste CONREGO lub osób trzecich;
  c. sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  d. mających charakter pornograficzny, rasistowski, ksenofobiczny lub nieetyczny;
  e. innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Zamawiającego.
 3. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na łamach Serwisu Wydarzenia zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Serwisie Wydarzenia prowadzonym przez Zamawiającego CONREGO przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.
 5. CONREGO jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  a. Zamawiający poda dane żądane przez CONREGO niezgodnie z rzeczywistością,
  b. CONREGO uprzednio rozwiązało umowę z Zamawiającym na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
  c. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Zamawiającego w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych CONREGO przez innych Użytkowników,
  d. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie SPAM,
  e. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Zamawiający korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  f. Zamawiający naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego,
  g. Zamawiający naruszył limity zasobów Systemu opisane w sekcji Ograniczenia techniczne usługi,
  h. Użytkownik reprezentujący Zamawiającego nadużywa Wsparcia Technicznego w sposób uciążliwy dla CONREGO, uporczywie oczekując informacji zawartych w materiałach edukacyjnych i/lub dokumentacji Systemu lub wielokrotnie zwraca się o pomoc w zakresie tego samego zagadnienia pomimo, iż jego wyjaśnienie zostało przedstawione co najmniej dwukrotnie w okresie 30 dni od kolejnego zapytania,
  i. Użytkownik reprezentujący Zamawiającego jest agresywny, niekulturalny lub zwraca się obraźliwie do przedstawiciela CONREGO.
 6. CONREGO oraz Zamawiającemu przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi.
 7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji traci on i reprezentujący go Użytkownicy prawo do dalszej eksploatacji Systemu.

5. Warunki techniczne świadczenia usługi

 1. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający i Użytkownicy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. zainstalowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz, Google Chrome do trzech wersji wstecz) z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  b. dostęp do internetu o minimalnej przepustowości synchronicznej 512 kbs.
 2. Udostępnienie Instancji Systemu następuje na serwerze CONREGO, na którym System jest zainstalowany, a Zamawiającemu i Użytkownikom nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Systemu oraz jego instalowania na innym serwerze.
 3. Korzystanie z Systemu przez Zamawiającego może być związane z jednoczesnym skorzystaniem z innych usług CONREGO na warunkach określonych w osobnych regulaminach lub umowach dotyczących tych usług.
 4. W ramach zawartej umowy o świadczeniu usług CONREGO udziela Zamawiającemu odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością określoną w Planie Abonamentowym w opłaconym Okresie Abonamentowym. Powyższa licencja uprawnia Zamawiającego i Użytkowników do zwielokrotnienia tymczasowego Systemu poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu obsługi organizacyjnej Wydarzenia, w tym rejestracji Uczestników.
 5. Zamawiającemu nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Systemu osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania Uczestnikom w zakresie niezbędnym do ich rejestracji udziału w Wydarzeniu i procesach pokrewnych związanych z obsługą organizacyjną Wydarzenia.
 6. Zamawiający zobowiązany jest pozostawić w stopce Serwisu Wydarzenia nienaruszoną informację o tym, że „STRONĘ WYDARZENIA WSPIERA CONREGO” wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio na Serwis CONREGO. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Zamawiającego prawa do korzystania z Systemu tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Umowa o świadczenie usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) Okresu Abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Systemu.
 8. CONREGO zastrzega sobie prawo, lecz nie jest zobowiązane do zmiany cech, funkcji, wymagań technicznych i Planów Abonamentowych dla przyszłych wersji Systemu.
 9. CONREGO przechowuje kopie zapasowe Baz Danych do 7 dni wstecz, lecz Zamawiający odpowiedzialny jest za tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych wszystkich danych gromadzonych w Bazach Danych i Plików Klienta na użytkowanych instancjach Systemu we własnym zakresie.

6. Ograniczenia techniczne usługi

 1. W ramach opłaconych Instancji Systemu Zamawiający może:
  a. przechowywać w danej chwili dane maksymalnie 10 000 zarejestrowanych lub zaimportowanych uczestników,
  b. przechowywać w danej chwili dane maksymalnie 10 000 zarejestrowanych lub zaimportowanych ankiet (w module Ankiety),
  c. wysłać w ciągu Okresu Abonamentowego maksymalnie 100 000 wiadomości e-mail,
  d. przechowywać w danej chwili maksymalnie 1 GB Plików Klienta.

7. Warunki Wsparcia technicznego

 1. Wsparcie Techniczne na rzecz Zamawiającego i Użytkowników świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na warunkach określonych osobnymi umowami.
 2. Realizacja Wsparcia Technicznego może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do logowania w Panelu Administracyjnym wskazanej Instancji Systemu i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania CONREGO.
 3. Wsparcie Techniczne nie obejmuje pomocy w obsłudze: sprzętu, systemów operacyjnych, innego oprogramowania oraz aplikacji wykorzystywanych po stronie Zamawiającego i Użytkowników.

8. Odpowiedzialność CONREGO

 1. Odpowiedzialność CONREGO z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości wykupionego przez Zamawiającego Planu Abonamentowego.
 2. CONREGO gwarantuje dostępność Instancji Systemu w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 99% w skali roku.
 3. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, CONREGO zobowiązane jest do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
 4. CONREGO zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Instancji w ramach świadczenia usługi w celu zaktualizowania Systemu. O terminach przerw Zamawiający zostaną zawiadomieni drogą mailową z możliwie wczesnym wyprzedzeniem.
 5. CONREGO podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisów Wydarzeń.
 6. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu spowodowane:
  a. jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Zamawiającego lub Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
  b. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
  c. działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami CONREGO lub siły wyższej.
 7. W przypadku wykrycia usterek lub błędów w działaniu Systemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od CONREGO ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).

9. Przetwarzanie danych przez CONREGO

 1. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwana dalej „RODO”), Zamawiający powierza CONREGO do przetwarzania dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 2. Zamawiający oświadcza, że powierzone CONREGO do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Administratorem Danych Osobowych lub jest upoważniony przez ADO do przetwarzania i dalszego powierzenia danych osobowych.
 3. Zamawiający i Użytkownicy są zobowiązani poinformować Uczestników o:
  a. warunkach korzystania z Serwisu Wydarzenia i jego przeznaczeniu,
  b. warunkach rejestracji i uczestnictwa w organizowanym Wydarzeniu,
  c. celach przetwarzania danych osobowych Uczestników,
  d. podstawie przetwarzania danych osobowych w systemie,
  e. czasie przetwarzania,
  f. potencjalnym podpowierzeniu danych osobowych do przetwarzania,
  g. przekazaniu danych osobowych do innych podmiotów i krajów trzecich.
 4. Zamawiający, który stworzy zbiór danych rozumiany jako zbiór danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 6 RODO, automatycznie staje się zgodnie z definicją Zamawiającego Administratorem lub Procesorem danych osobowych.
 5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Systemu nie wymaga gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tzw. danych osobowych szczególnej kategorii i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie przez Użytkowników posiadających do nich dostęp. Dane szczególnej kategorii to: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 6. CONREGO oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z regulaminu oraz w zakresie ujętym w polityce prywatności.
 7. CONREGO oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z art. 28 ust.3 RODO uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, oraz podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
 8. CONREGO zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego lub Użytkownika korzystającego z Systemu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie, jeśli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.
 9. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo danych dostępowych do Konta Klienta i nie może udostępniać tych danych osobom trzecim. Jeśli zajdzie potrzeba utworzenia dodatkowego konta Użytkownika w wybranej Instancji Systemu należy zastosować w tym celu formularz dostępny w sekcji Użytkownicy.
 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia CONREGO o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych własnych lub Zamawiającego. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.
 11. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych dostępowych do Konta Klienta, jeśli zajdzie podejrzenie, iż dane te zostały przejęte przez osoby trzecie.
 12. CONREGO informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. CONREGO informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 13. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi za pośrednictwem Konta Klienta CONREGO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  a. stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Systemu było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi,
  b. dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez CONREGO ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).
 14. CONREGO ma prawo publikować na łamach Serwisu informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Serwisów Wydarzeń prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Systemu, z tym zastrzeżeniem, że CONREGO zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Zamawiającego lub Użytkownika, którego informacje te dotyczą.
 15. CONREGO ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Serwisy Wydarzeń prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Systemu (w tym m.in. liczbę zarejestrowanych Uczestników) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Systemu. Dane te mogą być publikowane przez CONREGO, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących użycia Systemu, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych Zamawiających i Użytkowników oraz ich Serwisów Wydarzeń. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych Uczestników.

10. Odpowiedzialność Zamawiającego w zakresie procesowania płatności za pomocą Systemu

 1. Zamawiający, który planuje sprzedaż wejściówek z wykorzystaniem płatności elektronicznych przez System musi posiadać aktywne konto klienckie w platformie jednego z operatorów płatności, których platformy zostały zintegrowane z Systemem: Stripe, PayPal, DotPay, eCard, FirstData, Paylane, PayU, Przelewy24 lub innym dostępnym do wyboru w interfejsie Modułu Płatności.
 2. Do integracji wybranych kanałów płatności z Systemem wymagane będzie podanie w odpowiednim formularzu stosownych identyfikatorów, parametrów konfiguracyjnych i danych dostępowych konta w platformie płatniczej.
 3. Zanim Zamawiający rozpocznie sprzedaż wejściówek lub biletów i przyjmowanie płatności od Uczestników za pomocą wybranego kanału płatności zobowiązany jest:
  a. w pełni przetestować integrację Systemu z wybranym kanałem płatniczym (włączając w to autoryzację i rozliczenie transakcji w środowisku testowym, np. korzystając z konta testowego lub stosując mnożniki redukujące kwoty transakcji do wartości minimalnych),
  b. pokryć wszelkie koszty wynikające z opłat i prowizji naliczonych przez operatora płatności, z którym zawarł umowę o współpracy,
  c. poinformować Uczestników o polityce zwrotów z tytułu rezygnacji z udziału w organizowanym Wydarzeniu i obsłużyć ewentualne zwroty własnym kanałem,
  d. poprawnie skonfigurować i przetestować generowanie faktur pro forma oraz faktur końcowych pod kątem poprawności zawartych w ich treści danych i innych parametrów wymaganych prawem we właściwej dla siebie jurysdykcji podatkowej.
 4. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację kanałów płatności lub nieprawidłową integrację z platformami operatorów płatności oraz wynikające z błędów wadliwe dane transakcji, wadliwie wystawione faktury lub błędne raporty płatności.

11. Autorskie prawa majątkowe

 1. CONREGO oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Systemu oraz są rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 2. Zamawiający oraz Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Systemu, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Systemie bibliotek open source.
 3. Zamawiający oraz Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Systemu oraz pociągnięciem Zamawiającego do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

12. Informacje Poufne

 1. CONREGO oraz Zamawiający zwani Stronami postanawiają, że wszelkie informacje ujawnione przed rozpoczęciem oraz w toku realizacji umowy stanowią Informacje Poufne.
 2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą informacje stanowiące tajemnicę Stron w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), obejmującą wszelkie techniczne, technologiczne, organizacyjne i wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane i w stosunku do których Strony podjęły stosowne kroki zmierzające do zachowania ich w poufności.
 3. Informacjami Poufnymi są także wszelkie inne informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ujawnienie których mogłoby narazić Strony na szkodę.
 4. Strony nie będą ujawniać, wykorzystywać ani rozpowszechniać Informacji Poufnych, chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. W szczególności Strony:
  a. chronić będą Informacji Poufnych poprzez dołożenie co najmniej takiej staranności, jakiej druga Strona dokłada w celu ochrony Informacji Poufnych,
  b. wykorzystają uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji współpracy pomiędzy Stronami.
 5. Na żądanie Strony zwrócone zostaną wszelkie uzyskane Informacje Poufne i ich nośniki.
 6. Obowiązki opisane w niniejszej Umowie nie dotyczą:
  a. informacji publicznie znanych przed datą zawarcia niniejszej Umowy lub które stały się publicznie znane po dacie niniejszej Umowy bez winy jednej ze Stron,
  b. Informacji Poufnych, do ujawnienia których Strona została zobowiązana na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, w miarę możliwości, Strona poinformuje o tym fakcie drugą Stronę, po to, aby Strona mogła podjąć, na własny koszt, działania zmierzające do zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych,
  c. Informacji Poufnych ujawnionych przez Stronę, jeżeli ujawnienie takie nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

13. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres e-mail: support@conrego.com
 3. Reklamacja powinna zawierać kompletne dane Konta Klienta z wyłączeniem hasła umożliwiającego logowanie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. CONREGO rozpatruje reklamacje w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesyłana Użytkownikowi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku, jeśli zmiana Regulaminu dotyczy Zamawiających i Użytkowników korzystających z Systemu w ramach Okresu Abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: CONREGO, ul. Paderewskiego 40/6, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Przekazanie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na łamach Serwisu.
 5. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 6. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby CONREGO.
 7. Prawem właściwym dla umowy o świadczeniu usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.