Regulamin konta testowego CONREGO

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu Konta testowego oraz udzielaniu w tym okresie Wsparcia technicznego Użytkownikom korzystającym z Systemu.

1. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu Konta testowego oraz udzielaniu w tym okresie Wsparcia technicznego Użytkownikom korzystającym z Systemu, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm. – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

CONREGO - producent i dostawca Systemu, CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, Plac Jana Pawła II 108a/2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000716221, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN, NIP: PL5993215285, REGON: 369351080;

Zamawiający - osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna rejestrująca Konto Testowe;

Użytkownik - osoba fizyczna, której Zamawiający powierzył dostęp do Konta Testowego, reprezentująca Zamawiającego w relacjach z CONREGO;

System - oprogramowanie komputerowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.), przeznaczone do obsługi organizacyjnej wydarzeń lub kampanii promocyjnych, którego podstawowa funkcjonalność umożliwia: prowadzenie rejestracji uczestników wydarzeń, obsługę sprzedaży wejściówek i biletów, fakturowanie sprzedaży oraz wysyłkę indywidualnych i masowych wiadomości e-mail do uczestników wydarzenia;

Konto testowe - zarejestrowane przez Zamawiającego, za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w ramach jednego z Serwisów konto Użytkownika służące do aktywacji i uzyskania dostępu do bezpłatnej testowej instancji Systemu;

Wsparcie techniczne - wsparcie techniczne dla Użytkowników w zakresie korzystania z Systemu świadczone za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem support@conrego.com, czatu na stronach Serwisu i w interfejsie Systemu oraz telefonicznie pod numerem +48 95 725 36 77;

Pliki klienta - pliki tekstowe, graficzne, wideo, dźwiękowe i inne dokumenty, które gromadzą w obrębie wybranej Instancji Użytkownicy;

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez CONREGO w domenach conrego.pl, conrego.com.pl, conrego.com, lub innych domenach internetowych.

2. Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja Konta Testowego i korzystanie z Systemu warunkowane są akceptacją przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Akcept jest swobodny.
 2. W wyniku korzystania z Konta testowego mogą powstać dwa zbiory danych:
  a. zbiór danych Zamawiającego, którego administratorem jest CONREGO,
  b. zbiór danych wprowadzonych do Systemu przez Zamawiającego, którego administratorem jest Zamawiający, a który został powierzony CONREGO do przetwarzania zgodnie z sekcją 6. Regulaminu.

3. Właściwości konta testowego

 1. Konto testowe służy wyłącznie do testowania funkcjonalności Systemu.
 2. Korzystanie z Konta testowego jest bezpłatne.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do nie wprowadzania do Systemu danych osobowych osób innych niż Użytkownicy.
 4. Konto testowe jest objęte ograniczeniami:
  a. Konto testowe działa przez 14 dni,
  b. umożliwia dodanie maksymalnie 20 rekordów uczestników.
 5. Konto testowe może być wykorzystane do wprowadzenia takich ustawień Systemu, jakie Zamawiający planuje wykorzystać do faktycznej rejestracji uczestników w ramach płatnej subskrypcji.
 6. Pliki Klienta utrzymywane są na serwerach internetowych zlokalizowanych w data center we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, dzierżawionych przez CONREGO od Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284, numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032, https://aws.amazon.com/s3/.
 7. CONREGO może, ale nie musi dostarczyć Zamawiającemu w trakcie użytkowania Konta testowego usługę wsparcia technicznego lub merytorycznego.
 8. CONREGO dokłada wszelkich starań, ale nie gwarantuje, że korzystanie z Konta testowego będzie przebiegało w sposób niezakłócony i bez przerw.
 9. Konto testowe ulega zamknięciu w każdym z poniższych przypadków:
  a. upłynął okres 14 dni od założenia Konta testowego,
  b. Zamawiający zakupił płatną subskrypcję,
  c. Zamawiający zażądał usunięcia Konta testowego,
  d. Zamawiający w znaczny sposób naruszył postanowienia Regulaminu.
 10. W przypadku zamknięcia Konta testowego z przyczyn ujętych w ust. 9, p. c i d, dane Zamawiającego i Użytkowników są usuwane trwale i bezzwłocznie.
 11. W przypadku zamknięcia Konta testowego z powodu upłynięcia 14 dni od założenia, dane Zamawiającego i Użytkowników zostają trwale usunięte po 30 dniach od zamknięcia.
 12. W przypadku zamknięcia Konta testowego z powodu zakupienia płatnej subskrypcji, dane Zamawiającego i Użytkowników nie są usuwane, a zostaje zawiązana nowa relacja, którą opisuje Regulamin Usługi.

4. Przeciwdziałanie łamaniu prawa

 1. Zakazane jest publikowanie w Systemie treści mających charakter bezprawny, w tym:
  a. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  b. naruszających dobra osobiste CONREGO lub osób trzecich;
  c. sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  d. mających charakter pornograficzny, rasistowski, ksenofobiczny lub nieetyczny;
  e. innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Zamawiającego.
 3. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na łamach Systemu zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Systemie prowadzonym przez Zamawiającego, CONREGO przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.
 5. CONREGO jest uprawnione do odmowy świadczenia usług w przypadku, gdy:
  a. Zamawiający poda dane żądane przez CONREGO niezgodnie z rzeczywistością,
  b. CONREGO uprzednio rozwiązało umowę z Zamawiającym na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
  c. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Zamawiającego w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych CONREGO przez innych Użytkowników lub do zbierania danych osobowych uczestników wydarzeń,
  d. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie SPAM,
  e. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Zamawiający korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  f. Zamawiający naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego,
  g. Użytkownik reprezentujący Zamawiającego nadużywa Wsparcia technicznego w sposób uciążliwy dla CONREGO, uporczywie oczekując informacji zawartych w materiałach edukacyjnych i/lub dokumentacji Systemu lub wielokrotnie zwraca się o pomoc w zakresie tego samego zagadnienia pomimo, iż jego wyjaśnienie zostało przedstawione co najmniej dwukrotnie w okresie 30 dni od kolejnego zapytania,
  h. Użytkownik reprezentujący Zamawiającego jest agresywny, niekulturalny lub zwraca się obraźliwie do przedstawiciela CONREGO.

5. Prawa autorskie

 1. CONREGO oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Systemu oraz są rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 2. Zamawiający oraz Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Systemu, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Systemie bibliotek open source.
 3. Zamawiający oraz Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Systemu oraz pociągnięciem Zamawiającego do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

6. Przetwarzanie danych przez CONREGO

 1. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwana dalej „RODO”), Zamawiający powierza CONREGO do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi udostępnienia Konta testowego.
 2. Zamawiający oświadcza, że powierzone CONREGO do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest administratorem danych osobowych oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Zamawiający, który stworzy zbiór danych rozumiany jako zbiór danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 6 RODO, automatycznie staje się Administratorem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. CONREGO oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z art. 28 ust.3 RODO uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, oraz podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
 5. CONREGO zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego lub Użytkownika korzystającego z Systemu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeśli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 6. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo danych dostępowych do Konta Testowego i nie może udostępniać tych danych osobom trzecim. Jeśli zajdzie potrzeba utworzenia dodatkowego konta Użytkownika w wybranej Instancji Systemu, należy zastosować w tym celu formularz dostępny w sekcji Użytkownicy.
 7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia CONREGO o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych własnych lub Zamawiającego. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.
 8. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych dostępowych do Konta Testowego, jeśli zajdzie podejrzenie, iż dane te zostały przejęte przez osoby trzecie.
 9. CONREGO informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. CONREGO informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 10. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi, CONREGO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do kontynuowania korespondencji i ewentualnego odtworzenia konfiguracji Konta testowego na potrzeby płatnej subskrypcji.
 11. CONREGO ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące serwisy prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Systemu do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Systemu. Dane te mogą być publikowane przez CONREGO, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących użycia Systemu, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych Zamawiających i Użytkowników oraz ich serwisów.